Rys historyczny

W marcu 2000 r. ogłoszony został konkurs na projekt ogólnouniwersyteckiej jednostki zajmującej się kształceniem nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim. Zespół w składzie: Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz stanął do konkursu ogłoszonego przez Prorektora ds. Nauczania prof. Andrzeja Witkowskiego z projektem Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zostało powołane zarządzeniem Rektora Nr 45/2000 z dniem 1 lipca 2000 r. jako międzywydziałowa jednostka dydaktyczna podległa Prorektorowi ds. Nauczania.

W okresie lipiec-sierpień ukształtował się skład osobowy jednostki.

Zespół kierowniczy stanowili autorzy zwycięskiej aplikacji:

Leszek Ryk – dyrektor

Krystyna Sujak-Lesz – wicedyrektor, koordynator Ośrodka Podyplomowej Edukacji Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego

Andrzej Krajna – sekretarz CEN UWr, koordynator Pracowni Ewaluacji Wewnętrznej i Wydawnictw.

W Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli zostali zatrudnieni:

  • w Zespole Psychologów: dr Elżbieta Małkiewicz (koordynator Zespołu Psychologów), mgr Iwona Haba, dr Maria Lewicka, mgr Elżbieta Szumiło,
  • w Zespół Pedagogów: dr Maria Antoniewicz (koordynator Zespołu Pedagogów), dr Jan Adamkiewicz, mgr Marcin Fankanowski, dr Alicja Łysik, mgr Marzena Tkocz.

Nie do przecenienia w tym pionierskim okresie jest wkład pracy osób zatrudnionych w Biurze Centrum: mgr Krystyny Grochowskiej, mgr Wiesławy Żabskiej oraz mgr Iwony Chmaj.

We wrześniu psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w CEN opracowali autorski program kształcenia psychologiczno-pedagogicznego nauczycieli.

2 października odbyły się pierwsze zajęcia z psychologii i pedagogiki przez Centrum organizowane. Kształceniem tym zostało objętych około 2000 studentów naszego Uniwersytetu.

Prekoncepcje

Każda z osób zatrudnionych w Centrum w tym pionierskim okresie odegrała znaczącą rolę w konstruowaniu organizacyjnej i programowej struktury jednostki.

Pionierzy, „upraktyczniając” model kształcenia nauczycieli, który znalazł odbicie w projekcie Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w fazie tworzenia programu kształcenia wyszli w swoich rozważaniach od koncepcji wypracowanej w projekcie badawczym RPBP III.30 „Unowocześnianie procesu dydaktycznego – model dydaktyk szczegółowych” – koordynowanym przez prof. dra hab. Bolesława Niemierkę.

Koncepcję tę opisano w monografiach: